नेपाल सरकार
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय
द्धन्द्धोतर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजना
सुविधानगर , तिनकुने , काठमाडौं नेपाल
सि.नं  विवरण  ब.उ.शि.नं.  खर्च शिर्षक  खरिद प्रक्रिया  प्यान नं  भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था  बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति  रकम  कैफियत  अपलोड समय 
विवरण1  ब.उ.शि.नं.1  खर्च शिर्षक1  खरिद प्रक्रिया1  प्यान नं1  भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था1  2073-03-29  रकम1  कैफियत  2073-03-29 7:35 pm