शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय द्धन्द्धोत्तर शान्ति तथा पुर्नर्निर्माण परियोजना परिचय

द्वन्द्वको क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र द्वन्द्व प्रभावित परिवार, व्यक्ति तथा द्वन्द्वबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापनको लागि सहजीवन वसोवास, लगायतका कार्यहरु गर्न यो महाशाखाको गठन गरिएको थियो । सोही प्रयोजनको लागि द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजनाको गठन भएको छ ।

आ.व. २०६८।६९ देखि सञ्चालनमा आएका व.उ.शी. नं. ३४९८०२ र ३४९८०३ अन्तर्गतका क्रमशः द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रमले कार्यक्षेत्र व्यापक देखिन्छ । स्वीकृत निर्देशिका अनुसार ती कार्यक्रम अन्तर्गत मौरी घार वितरण गर्ने देखि नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्मलाई समेट्न सकिने वनाईएको छ ।

Post Conflict Peace and Reconstruction Project being implemented by the Government of Nepal, Ministry of Peace and Reconstruction. PCPRP responsible for the reconstruction and rehabilitation of damaged infrastructure. The PCPRP came into effect on Mangsir 4, 2065.

© Copyright 2016 . नेपाल सरकार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय द्धन्द्धोत्तर शान्ति तथा पुर्नर्निर्माण परियोजना